БАЙРГА II

Адуу, илжгэнд тусах нэгэн зүйл өвчин; шороо идсэнээс үүснэ.

Ижил үг:

БАЙРГА I