БАЙРГАЖУУ

Байргажсан, зан төлөв нь тогтсон байдалтай.