БАЙРГҮЙДЭХ I

Байр суурьгүй байх, ул суурь муутай байх, тогтворгүй нь хэтрэх.

Ижил үг:

БАЙРГҮЙДЭХ II