БАЙРЛАХ II

1. Зан авир, байр байдал тогтворжин байр суурь суух;


2. Байр төлөвшлөө олох.

Ижил үг:

БАЙРЛАХ I