БАЙРХАЙ
/ хуучирсан /

Жагсаалын газар, суурин газар.