БАЙРЛАЛ

1. аливаа нэг газар, орныг эзлэн орших байдал: байрлалаа өөрчлөх (байгаа газраа өөрчлөх), дэлгэрэнгүй...


2. Зохилдолгоот тогтсон байр: үгийн байрлал (өгүүлбэрт үгийн байх газар) - Уг зүйл, нийлмэл үгийн байрлал дэс дараатай адил дэлгэрэнгүй... Р.Жагварал. Монгол хэлний хүндэтгэлийн үг.

байрлалаа өөрчлөх байгаа газраа өөрчлөх
байрлалаа тогтоох байх газраа тогтоох
үгийн байрлал өгүүлбэрт үгийн байх байрлал