БАЙРГАЖИХ

Байрга шинжтэй болох, төлөвжих, томоожих, нас намба суух.