БАЙРАН

Байнга, суурин, үргэлж: байран амьдрах (суурин амьдрах), байран суух (байнга суух) - дэлгэрэнгүй...

байран амьдрах суурин амьдрах
байран суух байнга суух
байран суурин явдал суудал багатай, тогтвор суурьшилтай байдал