байран суурин
явдал суудал багатай, тогтвор суурьшилтай байдал