ХАЙВ IV

Сэлүүр: хайв татах (сэлүүрдэх).

Ижил үг:

ХАЙВ I

ХАЙВ II

ХАЙВ II

ХАЙВ V