ХАЙВААЧ

1. Хайван нь олонтоо, хайвамтгай;


2. Үзэл бодол нь тогтворгүй, хувирдаг зантай.