ХАЙВАН :

хайван хайван хийх (хайвгар юм нааш цааш дайвалзан хөдлөх).