ХАЙВГА

хайвга хайвга хийх (хайвгар юм үргэлжлэн хөдлөх).