ХАЙВГАР

1. Юмны хажуу тийш дайвийж хазайсан байдал;


2. [шилжсэн] Хүн, амьтны зүдэнгэ дорой, доожоогүй байдал.