ХАЙВАЛЗУУР

Явахдаа хайвах, дайвах байдал гаргадаг.