ХАЙВ I

Өргөн хавтгай ёроолтой, гол төлөв будаа хуурахад зориулсан ширмэн тогоо.

Ижил үг:

ХАЙВ II

ХАЙВ II

ХАЙВ IV

ХАЙВ V