ХАЙВ II

Эрдэм чадвар тэгш сайн: хайв хүн (таван ухаанд нэвтэрсэн эрдэм ухаан төгс хүн).

Ижил үг:

ХАЙВ I

ХАЙВ II

ХАЙВ IV

ХАЙВ V