ҮРГҮЙ I

Үр хүүхэд байхгүй: үргүй хүн (а. Үр хүүхэдгүй хүн; б. Үр хүүхэдтэй болох боломжгүй хүн - Юнгэн дэлгэрэнгүй... Ш.Нацагдорж. Мандхай цэцэн хатан), үргүй болох (а. Үр хүүхдээ алдах; б. Эр, эм үргүй болох), үргүй цэцэг (үр байхгүй цэцэг, үрээр үрждэггүй цэцэг).

үргүй хүн а. Үр хүүхэдгүй хүн; б. Үр хүүхэдтэй болох боломжгүй хүн
үргүй болох а. Үр хүүхдээ алдах; б. Эр, эм үргүй болох
үргүй цэцэг үр байхгүй цэцэг, үрээр үрждэггүй цэцэг
Ижил үг:

ҮРГҮЙ II