үргүй цэцэг
үр байхгүй цэцэг, үрээр үрждэггүй цэцэг