ҮРГЭЛЖИД

Цаг ямагт, хэзээ ямагт, байнга, цаг үргэлж: үргэлжид бэлэн байх (хэзээ ямагт бэлэн байх), дэлгэрэнгүй...

үргэлжид бэлэн байх хэзээ ямагт бэлэн байх
үргэлжид туслах байнга туслах
үргэлжид анхаарах цаг ямагт анхаарах