ҮРГЭЛЖЛЭХ

1. Юмны тасралтгүй, залгалдаагаар болох - Бөх мөрний хойгуур үргэлжлэх түмэн атираат уулын хэдэн нугачаа дэлгэрэнгүй... Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа., үргэлжилсэн үгийн зохиол (яруу найргийг бодвол айзам нь хэл зүйн бүтцээс харьцангуй ойролцоо аман болоод бичгийн зохиол), үргэлжлэн урсах (ус, гол мөрөн тасралтгүй урсах), үргэлжлэх хугацаа (тасралтгүй байх хугацаа), хэдэн сар үргэлжлэх (ямар нэг үйл явдал хэдэн сар тасралтгүй болох);


2. Үйл явдал тасалдаад дахин өрнөх: хэлэлцээр үргэлжлэх (хэлэлцээр түр завсарлаад цааш өрнөх), үргэлжлэн хэлэлцэх дэлгэрэнгүй...
үргэлжлэн урсах ус, гол мөрөн тасралтгүй урсах
үргэлжлэх хугацаа тасралтгүй байх хугацаа
хэдэн сар үргэлжлэх ямар нэг үйл явдал хэдэн сар тасралтгүй болох
хэлэлцээр үргэлжлэх хэлэлцээр түр завсарлаад цааш өрнөх
үргэлжлэн хэлэлцэх асуудлыг дахин цааш хэлэлцэх