хэдэн сар үргэлжлэх
ямар нэг үйл явдал хэдэн сар тасралтгүй болох