ҮРГЭНЧ
/ амьтан /

Хулгар чихтэй, тачирхан үстэй нэгэн зүйл хулгана.