хэлэлцээр үргэлжлэх
хэлэлцээр түр завсарлаад цааш өрнөх