ҮРГҮЙ II

Ашиг тусгүй, хэрэггүй, дэмий: үргүй зардал (ашиггүй гарлага), үргүй хөдөлмөр дэлгэрэнгүй...

үргүй зардал ашиггүй гарлага
үргүй хөдөлмөр ашиггүй хөдөлмөр
Ижил үг:

ҮРГҮЙ I