үргүй хүн
а. Үр хүүхэдгүй хүн; б. Үр хүүхэдтэй болох боломжгүй хүн