үргүй болох
а. Үр хүүхдээ алдах; б. Эр, эм үргүй болох