ЭМ ТОДЫН БОРОО
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Зуны улирал өнгөрсөн хойно үргэлжлэн орох бороо.