ААВАРХАХ

Аавын овор гаргах, аав мэт аашлах: аавархах зантай (аав мэт зантай, аав хүн шиг аашилдаг зантай).

аавархах зантай аав мэт зантай, аав хүн шиг аашилдаг зантай