ААГ II

Идэж уух юмны амт хүч, охь идээшил ихтэй нь амтлах, үнэрлэх эрхтэнд мэдрэгдэх чанар; ааг амтагдах дэлгэрэнгүй...

ааг амтагдах

а. Бяр амтагдах, эрч хүч мэдрэгдэх; б. Охь амтагдах, цай зэрэг юмны идээ амтагдах

ааг сайтай

сайн идээшсэн, хүчтэй

ааг гарах охь нь гарах, цай зэрэг юмны идээ нь гарах
архины ааг архины охь чадал
цайны ааг цайны сайн идээшсэн амт
ааг амт идээ ундааны хүч чадал
Ижил үг:

ААГ I

ААГ III