АА IV

Омог, ааг: аа ихтэй (омог ихтэй, дэндүү омогтой), аа нь хөдлөх (уур омог нь хөдлөх), дэлгэрэнгүй...

аа ихтэй омог ихтэй, дэндүү омогтой
аа нь хөдлөх уур омог нь хөдлөх
аатай хүн омогтой хүн
Ижил үг:

АА I

АА II

АА III: