ДАРШИЛГА
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Монгол үндэсний бичгийн дэвсгэр 《᠊ᠷ 》 үсгийн нэр. ()