АНШИЛГА
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Монгол үндэсний бичгийн дэвсгэр 《 ᠊ᠩ 》 үсгийн нэр.