БООЛТ III
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Ном, сонин, сэтгүүл зэргийг хэвлэн гаргахын өмнө хэвлэлийн газраас зохиогч болон хэвлэн нийтлэгчид алдааг хянуулах үүднээс өгч уншуулдаг хэвлэмэл дэлгэрэнгүй...