БИОТЕХНОЛОГИ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Эд, эс, тэдгээрийн бүрэлдэхүүн, биологийн явцыг ашиглан, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх технологи.