ЗҮРХЭН ЦЭЦЭГ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

[ургамал] 35 см хүртэл өндөр ургадаг, олон салаа иштэй, жижиг нарийхан навчтай, цайвар ягаан буюу хөхөвтөр цэцэгтэй, чулуурхаг налуу, ойн хормой, дэлгэрэнгүй...