БИЕ II
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Бүрэн төгссөн уран зохиолыг хэлнэ: үелэн тасалсан бие (шүлэглэсэн зохиол), үргэлжилсэн бие (туульсын зохиол), дэлгэрэнгүй...