БЕСТСЕЛЛЕР
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Уншигчдыг илүүтэй татаж чадсан, хамгийн их гүйлгээтэй ном.


2. Мөнхүү номын зохиогч.