БАТАРЕЙ I
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Цэнэглэх зориулалтын зай.