БАХНА
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

[бичиг] Гарцаагүй, үүнээс зайлахгүй: бахна мандах төр (гарцаагүй мандах төр).