СЭРВЭН II
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Хөрөөний ир мэт болсон дэлүүний ирмэг.