ХӨХӨН ЧУЛУУ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Бануу.үз ()