OФШОР ДАНС
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

1. Татвар ихтэй болон валютын хяналт ихтэй орны харилцагчдад нээсэн данс


2. Тухайн нутаг дэвсгэрт бүртгэлтэй ч оршин суугч бус этгээдэд үзүүлэх банкны үйлчилгээний нэг. ()