ЖИЙРЭГ АВИА
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

[хэл шинжлэл] Нэг юмуу нэг төрлийн авиаг давхцуулан дуудах бэрхшээлийг арилгах, зааглан зохицуулах шаардлагаар нэмэгдэн гарч ирсэн авиаг жийрэг дэлгэрэнгүй...