ЕСТ ШҮЛЭГ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Есөн шадыг холбож бүтээдэг өрнө дахинаа их дэлгэрсэн шүлгийн бадаглалын хэлбэр. ()