РАДИАТОР

1. Моторын ус хөргөх зориулалт бүхий машин техникийн эд анги- Радиаторын ус буцлан шуугьж байв. дэлгэрэнгүй...; радиаторын ус (моторын ус хөргөх төхөөрөмжийн ус)-Замын хажуугаар ирвэгнэн хоржигнох шувуутын горхиноос радиаторынхоо буцалсан усыг сэлбэж хөргөөд... явав. Д.Мягмар. Уянгын туужууд;


2. Халаалтын төв системээс дамжуулж буй халуун ус, уураар байшин, барилгыг халаах ширмэн хоолой - Гэрийнхээ радиоторыг цэвэрлүүлэв. дэлгэрэнгүй...