РАДИЙ

Удаан орших чадвартай цацраг идэвхт химийн махбод, хагас задралын үе мянга таван зуун ерэн жил.