ТЭЭГЛЭЭС
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Юманд саад хийж албаар тавьсан буюу санамсаргүй буй болсон саад, түгжээ. ()