БӨГЖИН ДАВТАЛ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

[Уран зохиол] Өгүүлбэр буюу шадын эхийг сүүлд давтахыг бөгжин давтал гэнэ.