ГИДРОТЕХНИКЧ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Ус хангамж, усжуулалтын мэргэжилтэн. ()